Regulamin

Regulamin Wystawcy

1. WARUNKI UDZIAŁU W TARGACH

1.1. Wystawcą może być osoba prawna lub fizyczna, prezentująca ofertę zgodnie z zakresem tematycznym Targów, zaakceptowaną przez ART MARKET POLAND (nazywane w dalszej części AMP).

1.2. Do zawarcia umowy uczestnictwa w Targach między AMP a Wystawcą dochodzi po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie www.artmarketpoland.pl lub przesłaniu formularza pocztą elektroniczną przez Wystawcę, a następnie uiszczeniu opłaty według cennika.

1.3. Wystawca może utracić prawo do udziału w Targach z chwilą niezapłacenia należności za uczestnictwo w terminie określonym przez AMP.

1.4. AMP może odmówić potwierdzenia zgłoszenia bez podania przyczyn.

2. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

2.1. Wysokość opłat za udział w poszczególnych imprezach określa AMP. Opłaty obejmują bezzwrotną opłatę za zamówienia dokonane na formularzach zgłoszeniowych i dotyczą okresu przygotowania, trwania i likwidacji imprezy.

2.2. Warunkiem objęcia stoiska jest udokumentowanie dokonania wpłaty.

3. ODSTĄPIENIE I REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W TARGACH

3.1. W przypadku pisemnego zgłoszenia Wystawcy o rezygnacji z uczestnictwa w Targach w terminie nie dłuższym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia Targów, zwrotowi podlega 100 % wniesionych kosztów przez Wystawcę. Zwroty i nadpłaty będą realizowane w terminie do 30 dni od daty zakończenia Targów.

3.2. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia Targów lub nieobjęcia stoiska przez Wystawcę, zgłaszającemu nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconych kwot. AMP ma prawo dochodzić całości kwoty należnej za uczestnictwo w Targach, o ile nie zostały one wcześniej uregulowane.

4. PROJEKT I ZABUDOWA POWIERZCHNI WYSTAWOWEJ, STOISKO

4.1 Zabudowa i wyposażenie stoiska należy do wystawcy. AMP nie narzuca sposobu zabudowy stoiska. Wystawca ma dowolność zabudowy oraz wyposażenia. Wystawca dysponuje przestrzenią targową o powierzchni zgodnej z zamówieniem (www – formularz).

4.2 Wystawca jest zobowiązany do ukończenia prac montażowych do godziny otwarcia Targów. Po zakończeniu prac montażowych i demontażowych stoiska Wystawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich pozostałości (kartony, folie, deski, itp.). W przypadku pozostawienia nieuporządkowanej powierzchni AMP zleci wykonanie prac porządkowych na koszt Wystawcy.

4.3. AMP zastrzega sobie prawo zmiany przyznanej lokalizacji stoiska.

4.4. Wystawca odpowiada materialnie za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego użytkowania przestrzeni wystawienniczej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia AMP obciąży Wystawców dodatkowymi kosztami.

4.5. Wystawcy mogą korzystać z przyłącza energii elektrycznej zapewnionego przez Organizatora i we własnym zakresie zapewnią sobie przedłużacze. Przyłącza elektryczne, mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby upoważnione przez AMP.

4.6. Jakiekolwiek usterki w dostawie mediów należy niezwłocznie zgłaszać do Pracowników Targów.

4.7 Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p.poż, sanitarnych itp.

5. TOWARY – EKSPOZYCJA

5.1. Wystawca ma obowiązek oznakowania własnych towarów.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zezwolenia na ekspozycję eksponatów, które uzna za niebezpieczne lub uciążliwe.

5.3. Za towary, w szczególności straty wynikające z kradzieży podczas trwania targów, jest odpowiedzialny wyłącznie Wystawca.

6. REKLAMA

6.1. Każdy Wystawca zobowiązany jest do promowania imprezy wśród swoich klientów (www, facebook itp.)

6.2. AMP zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk oraz do wykorzystania tych materiałów do własnych celów bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Wystawców lub osób trzecich.

6.3 AMP dołoży starań by targi były promowane w mediach (prasa, Internet) zarówno w swoim zakresie jak i przy pomocy patronów medialnych.

7. ORGANIZACJA TARGÓW I PRZEPISY PORZĄDKOWE

7.1. Wystawca zobowiązany jest do objęcia swojego stoiska, zagospodarowania i opuszczenia w czasie przeznaczonym przez AMP na przygotowanie ekspozycji.

7.2 W czasie trwania wydarzenia stoiska wystawiennicze mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby wyznaczone przez Wystawcę.

7.3 Stoiska wystawiennicze będą rozmieszczone wyłącznie w wyznaczonym przez Organizatora miejscu, zgodnie z lokalizacją stoisk opracowaną przez Organizatora po zebraniu formularzy zgłoszeniowych.

7.4. W godzinach otwarcia imprezy stoiska winny być dostępne dla zwiedzających.

7.5. Wystawca zobowiązany jest do usunięcia ze stoiska i terenu pustych opakowań przed rozpoczęciem Targów.

7.6. Sprzątanie stoiska nie powinno kolidować z godzinami otwarcia ekspozycji.

8. BEZPIECZEŃSTWO - UBEZPIECZENIE

8.1. AMP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób ani uszkodzenia towarów znajdujących się na terenach targowych przed, po i w trakcie trwania imprezy.

8.2. AMP nie odpowiada za pojazdy, ani inne ruchomości pozostawione na terenie targowym.

8.3. AMP nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą z włamaniem do pomieszczeń wystawienniczych, za szkody wyrządzone z winy Wystawcy, za przerwę w dostawie prądu oraz za szkody spowodowane siłą wyższą jak zamieszki, pożar, uderzenie pioruna, huragan, powódź, grad. Dotyczy to również okresu po zakończeniu imprezy, w przypadku gdy uszkodzone zostaną towary oraz pozostałe elementy wyposażenia stoiska.

8.4. Wyłączenie odpowiedzialności nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom pomimo podjęcia przez AMP szczególnych środków ochrony.

8.5. Zabrania się wnoszenia na teren Targów broni, materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na Targach.

8.6 Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatorów o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach.

9. REKLAMACJE I ROSZCZENIA

9.1. Wszelkie reklamacje i roszczenia wynikające z udziału w Targach winny być zgłaszane w formie pisemnej najpóźniej do ostatniego dnia Targów. Po upływie tego terminu żadne reklamacje i roszczenia nie będą uwzględniane.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Wystawcy biorący udział w Targach organizowanych przez AMP zobowiązani są do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego regulaminu,

10.2. W przypadku okoliczności od niego niezależnych AMP zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, odłożenia lub częściowego zamknięcia imprezy.

10.3. W przypadkach określonych w pkt. 10.2, z wyjątkiem odwołania imprezy z winy AMP. Wystawcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania lub redukcji opłat za uczestnictwo w imprezie.

10.4. W przypadku odwołania imprezy z winy AMP Wystawcy przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez odsetek.

10.5. Wszelkie spory, mogące wynikać z tytułu udziału w Targach organizowanych przez AMP poddaje się orzecznictwu Sądu.

10.6 Informacje uzyskane od Wystawców za pośrednictwem zgłoszeń, czy innych dokumentów, będą wykorzystywane do celów związanych z organizacją wydarzenia tj. do sporządzania zbiorczych zestawień statystycznych oraz do stworzenia bazy danych Organizatora, który będzie jej administratorem na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z 1997r. z późn. zm.).

10.7. Przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu następuje z chwilą złożenia przez Wystawcę zgłoszenia udziału w Targach.

10.8 Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest w Biurze Organizatora oraz na oficjalnej stronie www.

10.9 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad organizacji wydarzenia w razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. O zmianach Organizator będzie informował Uczestników za pośrednictwem strony internetowej.

10.10 ART MARKET POLAND zastrzegają możliwość wprowadzenia dodatkowych przepisów regulaminowych oraz innych zmian regulowanych stosownym aneksem.

10.11 Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2014r.